حذف همه

دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

279,000 تومان

دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

624,680 تومان

دریل چکشی ماکیتا 5 شیار (بتون کن) مدل hr 4001 c

1,440,000 تومان

بزودی

دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

465,000 تومان

دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch

1,041,950 تومان

دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d

2,370,000 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch

542,000 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch

500,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch

365,400 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی مدل gbh 2-20 d

476,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی با شارژی 10.8 gbh 2-26 dre+gsr 10.8 li

990,000 تومان

دریل چکش بوش (بتون کن بوش ) 2 کیلویی مدل gbh 2-28 dfv

810,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 11 کیلویی مدل gbh 11 de

2,850,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 dv

2,938,800 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

1,850,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 4 کیلویی بوش gbh4-32 dfr

1,370,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 3 کیلویی بوش gbh 3-28 dfr

948,600 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی بوش gbh 2-26 dfr

670,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی بوش gbh 2-26 dre

520,000 تومان

دریل چکش بوش (بتون کن بوش ) 2 کیلویی مدل gbh 2-28 dv

690,000 تومان