حذف همه

دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d

1,800,000 تومان

دریل چکشی (بتن کن ) آاگ 800 وات مدل kh 26 e

969,000 تومان

دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f

0 تومان

دریل چکشی بوش (بتن کن بوش ) gbh 5-38

1,560,000 تومان

دریل چکشی متابو ( بتون کن متابو ) مدل uhev 2860-2 quick

1,925,193 تومان

دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28

830,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

383,250 تومان

دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

801,000 تومان

دریل چکشی ماکیتا 5 شیار (بتون کن) مدل hr 4001 c

1,440,000 تومان

بزودی

دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

465,000 تومان

دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch

1,363,950 تومان

دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d

3,315,000 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch

تماس بگیرید

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch

650,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch

495,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی مدل gbh 2-20 d

517,798 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی با شارژی 10.8 gbh 2-26 dre+gsr 10.8 li

0 تومان

دریل چکش بوش (بتون کن بوش ) 2 کیلویی مدل gbh 2-28 dfv

0 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 11 کیلویی مدل gbh 11 de

0 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d

2,940,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

2,675,500 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 4 کیلویی بوش gbh4-32 dfr

1,617,000 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 3 کیلویی بوش gbh 3-28 dfr

0 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی بوش gbh 2-26 dfr

885,000 تومان