حذف همه

تیغ اره گرد بوش مدل 254 م م

105,000 تومان

مته آهن بوش نمره 6 مدل pointteq

3,500 تومان

مته آهن بوش نمره 5 مدل pointteq

3,000 تومان

مته آهن بوش نمره 4 مدل pointteq

2,000 تومان

مته آهن بوش نمره 3.5 مدل hss-g

2,000 تومان

مته آهن بوش نمره 3 مدل pointteq

1,300 تومان

مته آهن بوش نمره 5 مدل hss-g

3,500 تومان

مته آهن بوش نمره 4.2 مدل hss-g

3,000 تومان

مته آهن بوش نمره 4 مدل hss-g

2,500 تومان

صفحه برش استیل ( فلز ) بوش مدل 115 م م

2,800 تومان

تیغ اره عمودبر بوش برش فلز مدل t 318 a

26,564 تومان

تیغ اره عمودبر بوش برش آلمینیوم مدل t 227 d

20,627 تومان

تیغ اره عمودبر بوش برش چوپ مدل t 344 d

20,000 تومان

تیغ اره عمودبر بوش برش چوپ مدل t 101 b

15,375 تومان

تیغ اره عمودبر بوش برش فلز مدل t 118 af

19,790 تومان

قلم 5 شیار بوش 40 س مدل تخت

76,723 تومان

پایه تراز لیزری بوش مدل bt 350

874,613 تومان

مته پنج شیار بوش 45mm مدل 2608586806

902,500 تومان

مته پنج شیار بوش 40mm مدل 2608586802

799,500 تومان

مته پنج شیار بوش 38mm مدل 2608586800

700,000 تومان

مته پنج شیار بوش 30mm مدل 2608586790

397,000 تومان

مته پنج شیار بوش 30mm مدل 2608586789

346,245 تومان

مته پنج شیار بوش 28mm مدل 2608586785

360,000 تومان

مته پنج شیار بوش 28mm مدل 2608586784

303,316 تومان